Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri "Pokal Slovenije"


1. ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju: organizator oz. zavarovalnica).


2. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI Nagradna igra poteka od 24. 5. 2019 (začetek ob 14:00) do 29. 5. 2019 (zaključek ob 10.00). Nagradna igra poteka v družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice ("družba Facebook Inc.") ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so registrirani uporabniki Facebooka, so starejši od 18 let, so državljani Republike Slovenije in sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. in njihovi ožji družinski člani ter druge osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri organizaciji nagradne igre. Pri žrebanju bodo upoštevane vse fizične osebe, ki bodo v obdobju trajanja nagradne igre sodelovale v nagradni igri "Pokal Slovenije". Za sodelovanje v nagradni igri mora oseba v komentar objave, ki jo bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil 24. 5. 2019 na časovnici Facebook strani Triglav zdravje (#1 Objava 24. 5. 2019: Osvojite 2 vstopnici za ogled finala Pokala Slovenije med Olimpijo in Mariborom v četrtek, 30. 6., na stadionu Z'dežele! Kako? V komentar zapišite, kateri klub je največkrat osvojil Pokal Slovenije. Poleg odgovora pripišite tudi #strinjam se, če sprejemate pravila nagradne igre. Med vsemi sodelujočimi bomo v sredo, 29. 5. 2019, ob 11. uri izžrebali 5 nagrajencev, ki bodo prejeli po 2 vstopnici, z malo sreče ste med njimi lahko prav vi (Like). Vstopnice boste lahko prevzeli pred tekmo v fan coni Triglav zdravje. Za zdravje, za zmage. (emoji kepica)) v komentar zapisati pravilni odgovor na nagradno vprašanje in pripisati komentar #strinjam se.
Vsak sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat v obdobju trajanja nagradne igre, oziroma se lahko le enkrat vpiše v bazo sodelujočih, med katerimi bomo izžrebali nagrajence. V nagradnem žrebanju so vsi sodelujoči izenačeni in imajo enake možnosti, da so izžrebani. Vsak izžrebani lahko prejme le eno nagrado.
Z oddajo svojega komentarja »#strinjam se« v odgovor nagradne igre sodelujoči soglašajo s pogoji, ki so opredeljeni v teh pravilih.
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica in triglavzdravje.si.

3. ŽREBANJE Po zaključku nagradne igre bo organizator pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri, za potrebe izvedbe žreba glavne nagrade.
Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo dne 29. 5. 2019, ob 11. uri v pisarni Centrale Ljubljana in v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja. Nagradno žrebanje bo spremljala komisija, ki jo bodo sestavljale tri osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre. Komisija bo vodila zapisnik nagradnega žrebanja.
Žrebanje bo izvedeno med vsemi, ki bodo v obdobju nagradne igre sodelovali skladno s pravili nagradne igre. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.
Nagrado bo dobil naključno izžrebani udeleženec nagradne igre. Vsak izžrebanec lahko prejme le eno nagrado.
Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravilih je dokončna in velja za vse sodelujoče.

4. IZŽREBANCI IN NAGRADE V nagradnem žrebu bo izžrebano 5 nagrajencev, ki bodo prejeli vsak po eno nagrado: - 2 vstopnici za finale tekme Pokala Slovenije v vrednosti 20€ z DDV.
Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih nagradne igre.

5. REZULTATI ŽREBANJA IN OBVEŠČANJE O PREJEMU NAGRAD Dobitniki nagrad bodo z imenom in priimkom objavljeni dne 29. 5. 2019 na časovnici Facebook strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. in na spletni strani triglavzdravje.si, s čimer se bo štelo, da so bili obveščeni o tem, da so bili izžrebani v nagradni igri.
Obvestilo bo vsebovalo tudi poziv nagrajencem, da organizatorju za potrebe prevzema nagrade čim prej pošljejo v zasebnem sporočilu na Facebook strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. osebne podatke (ime in priimek, naslov).
Šteje se, da je nagrajenec obveščen isti dan, kot je organizator objavil obvestilo na časovnici Facebook strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. in na spletni strani Triglav zdravje.
Organizator ne odgovarja za primere napačno ali nepopolno navedenih podatkov. Če nagrajenci osebnih podatkov ne bodo posredovali ali bodo posredovale napačne, se smatra, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Nagrade bo organizator nagrajencem izročil pred tekmo, 30. 5. 2019, osebno, na kraju dogodka v fan coni Triglav zdravje po prejetih osebnih podatkih v FB zasebnem sporočilu ali ob osebnem izkazu istovetnosti z nosilcem FB profila, pri tem pa bo nagrajenec opozorjen, naj na vstopnico vpiše svoje podatke, saj bo le tako izpolnjena vstopnica veljavna.
Izžrebanci lahko odklonijo prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: - nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, - se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil), - se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

6. PODELITEV NAGRAD IN DAJATVE Nagrad ni možno zamenjati, ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive. Če organizator naknadno (po prejemu podatkov udeleženca) ugotovi, da udeleženec ne izpolnjuje pogojev za prejem nagrade ali poteče rok za posredovanje dokumentov, nagrade ostanejo nepodeljene, organizator pa je prost svojih obveznosti za izročitev nagrad.

7. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
•    nedelovanje Facebook strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
•    nedelovanje Facebook strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
•    kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
•    kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel ob koriščenju nagrad.

8. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV S sodelovanjem v nagradni igri, s potrditvijo teh pravil in pogojev, sodelujoči in nagrajenec izrecno dovoljujeta organizatorju, da od omrežja Facebook pridobi ter nadalje obdeluje in hrani njune osebne podatke, ki sta jih navedla v svojem Facebook profilu: ime in priimek oz. uporabniško ime.
Osebne podatke sodelujočega oz. nagrajenca organizator uporablja za namene:
•    izvedbe nagradne igre,
•    javnega obveščanja o izžrebancu nagradne igre (nagrajencu) z objavo njegovega imena in priimka oz. uporabniškega imena na spletni strani in Facebook strani organizatorja,
•    podelitve nagrade.
Sodelujočemu in nagrajencu v nagradni igri so skladno z veljavno zakonodajo zagotovljene pravice do preklica, ugovora, dostopa, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, prenosa ali izbrisa osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njima, in jih uveljavljata s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper, ali info@triglavzdravje.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani zavarovalnice www.triglavzdravje.si.
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v zavarovalnici je dostopna na naslovu: dpo@triglavzdravje.si.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici je objavljenih v Politiki zasebnosti na spletni strani zavarovalnice www.triglavzdravje.si.

9. PRAVILA NAGRADNE IGRE Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani triglavzdravje.si. Šteje se, da je sodelujoči v nagradni igri s pravili seznanjen in se s komentarjem »#strinjam se« sodelovanje v nagradni igri sprejema. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je igralec sodeloval v igri v nasprotju s pravili in pogoji te nagradne igre.
Organizator si v skladu z določili Obligacijskega zakonika pridržuje pravico kadarkoli spremeniti ta pravila ali predčasno končati nagradno igro, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Triglav zdravje.
Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na zasebno sporočilo Facebook strani Triglav zdravje. Zavarovalnica rešuje pritožbe v skladu s pravili o internem pritožbenem postopku, ki so objavljena na strani: https://www.triglavzdravje.si/za-zavarovance/storitve-za-stranke.

10. NAMEN Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Triglav zdravje.

11. KONČNE DOLOČBE Pravila nagradne igre začnejo veljati dne 24. 5. 2019. Pravila bodo na vpogled na FB strani Triglav zdravje in na triglavzdravje.si od 24. 5. 2019. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti glede vsebine Pravil nagradne igre štejejo pravila, objavljena na FB strani Triglav zdravje http://www.triglavzdravje.si/aktualno/Pravila+in+pogoji+sodelovanja+v+nagradni+igri+Pokal+Slovenije in triglavzdravje.si za prevladujoča glede na vse druge objave pravil v tiskani, elektronski ali drugi obliki.