TRIGLAV ZDRAVJE ZA PODJETJA

Zdravje zaposlenih ustvarja dodano vrednost

Skrb podjetja za dobro počutje na delovnem mestu se odraža na zadovoljstvu in delovni učinkovitosti zaposlenih. Uspešna podjetja se tega dobro zavedajo, zato se pogosto znajdejo na seznamih najboljših delodajalcev.

 

V okvir zagotavljanja dobrega počutja spada tudi skrb za zdravje zaposlenih, ki je za delodajalca ključnega pomena, saj bolniške odsotnosti, stres in raztresenost zaradi zdravstvenih težav in slabo počutje motijo delovni proces ter prinašajo podjetju dodatne stroške. Dolge čakalne vrste v zdravstvu te probleme še povečujejo in lahko se zgodi, da se zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja čas okrevanja zaposlenega še podaljša.

 

Zavarovanje Specialisti+ kolektivno

je odgovorna in skrbna izbira vsakega delodajalca, saj s tem zaposlenim zagotovi hiter dostop do zdravnika specialista in hitrejšo vrnitev na delovno mesto.

 

Ključne prednosti

 

Za delodajalca:

 • Hitrejša vrnitev zaposlenega na delovno mesto.
 • Večja učinkovitost zaposlenih, saj so manj obremenjeni z zdravstvenimi težavami.
 • Višje zadovoljstvo zaposlenih  zaradi dodatne varnosti v primeru zdravstvenih težav.
 • Višja privlačnost podjetja za perspektivne kadre.

 

Za zaposlene:

 • Hiter dostop do zdravnika specialista.
 • Osebna obravnava pri specialistih.
 • Hitro odpravljanje zdravstvenih težav znižuje možnost za razvoj kroničnih bolezni.
 • Krajše bolniške odsotnosti in manjši izpad dohodka.
 • Hitrejša vrnitev k vsakodnevnim aktivnostim.
 • Enostavnost uveljavljanja zdravstvenih storitev.
 • Dodatna zdravstvena in finančna varnost.
 • Asistenca v RS in v tujini.
 • Ugodnejši pogoji ob sklenitvi zavarovanja v primeru kolektivnega sklepanja.

Kdo se lahko zavaruje

 • Osebe, ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji in so pri zavarovalcu zaposlene za nedoločen čas in delovnim časom vsaj 30 ur na teden; zavarujejo se lahko tudi osebe brez prebivališča v Republiki   Sloveniji, če te predstavljajo največ 10 % vseh oseb, ki se lahko zavarujejo, in so posebej dogovorjene v zavarovalni pogodbi;
 • osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz predhodnega odstavka in so pri zavarovalcu zaposlene za krajši delovni čas od 30 ur na teden, če v času sklepanja zavarovalne pogodbe koristijo pravice iz zakona, ki ureja starševsko varstvo;
 • ne morejo se vključiti osebe, ki so v času sklepanja zavarovalne pogodbe v bolniškem staležu na podlagi odločbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
 • starost zavarovanca ob začetku kolektivnega zavarovanja je lahko največ 63 let, če ni z zavarovalno pogodbo drugače dogovorjeno;
 • če je to posebej dogovorjeno v zavarovalni pogodbi, se lahko zavarujejo tudi zavarovančevi družinski člani: zakonski ali zunajzakonski partner in otroci do dopolnjenega 18. leta oziroma 26. leta starosti, če se redno  šolajo.

Zavarovalna premija

 • je letna, plača se vnaprej v enkratnem znesku, razen če je z zavarovalno pogodbo posebej drugače   določeno;
 • zavarovalec jo je dolžan plačati za vse zavarovance in za ves čas trajanja kolektivnega zavarovanja;
 • višina je lahko odvisna od dejavnosti zavarovalca ter števila in deleža oseb, ki pristopijo h kolektivnemu zavarovanju, starostne strukture teh oseb in vrste del, ki jih opravljajo te osebe; na višino lahko vplivajo tudi drugi dejavniki, ki jih določi zavarovalnica;
 • zavarovalnica lahko med trajanjem zavarovalne pogodbe ob vsakem vstopu oz. izstopu zavarovanca zaradi spremembe dejavnikov, ki vplivajo na določitev višine zavarovalne premije, višino le te ponovno izračunava;
 • premija, določena ob sklenitvi zavarovalne pogodbe, velja tudi za novo zaposlene, ki pristopijo v kolektivno zavarovanje v tridesetih dneh po dnevu zaposlitve, če se zaradi novih vstopov zavarovancev zavarovalna premija, določena ob sklenitvi zavarovalne pogodbe, ne spremeni za več kot 3 %;
 • če kolektivno zavarovanje zavarovancu preneha zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi, je zavarovalnica upravičena do premije do konca meseca, v katerem je nastopilo prenehanje pogodbe o zaposlitvi, sorazmerni del vnaprej plačanega zneska zavarovalne premije pa se v primeru, da je višji od stroška, ki ga ima zavarovalnica z vračilom sorazmernega dela, vrne zavarovalcu.

 

Naročite svetovalca

Dokumenti

 Posebni pogoji kolektivnega zavarovanja specialisticno ambulantnega zdravljenja (PDF 35 KB)
 Splošni pogoji zavarovanja specialistično ambulantnega zdravljenja (PDF 1,01 MB)
 Brošura Zdravje zaposlenih ustvarja dodano vrednost (PDF 328 KB)