x
Obvestilo za stranke

Pravila nagradne igre "Strel na gol" na tekmi Finale pokala


1. člen: ORGANIZATOR
Organizator nagradne igre je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju organizator). Organizator nagradne igre je izključno družba Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.. Družba AV studio d.o.o. organizatorju zagotavlja tehnično pomoč za potrebe organizacije dogodka in žrebanja nagrajencev.  


2. člen: NAMEN

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Triglav zdravje.


3. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče ob štadionu pred tekmo, na kateri igra članska ekipa nogometna reprezentanca Slovenije. Nagradna igra se komunicira na družabnih omrežjih in v navijaški coni »Triglav zdravje« ob štadionu.

Nakup izdelkov ali storitev Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi obiskovalci navedene nogometne tekme, ne glede na to, ali imajo vstopnice za tekmo, in sicer pred samo tekmo z obiskom navijaške cone Triglav zdravje.


      1.    POSAMEZNIKI

V navijaški coni Triglav Zdravje je postavljena radarska naprava, ki meri hitrost strela na gol. Vsak sodelujoči ima na voljo en poskus, da čim hitreje brcne žogo in zadane gol. V aplikacijo ob golu vnese svoje podatke (ime, priimek, elektronski naslov, pogojno tudi številko sedeža na tekmi) ter poda soglasje za sodelovanje v nagradni igri, s katerim se strinja s temi pravili nagradne igre. Nato sledi strel nogometne žoge, ki je postavljena 3 metre od gola. Radarska naprava izmeri hitrost žoge v letu, katero zabeleži hostesa in jo vpiše v aplikacijo. Hitrost se ob imenu sodelujočega zabeleži na seznamu najboljših strelcev. Nagradna igra poteka do začetka tekme. Ob zaprtju navijaške cone se nagradna igra zaključi in določita se dva najboljša strelca (največja odmerjena hitrost), ki prejmeta nagrado.


      2.    DRUŽINE

V nagradni igri Strel na gol lahko obiskovalci tekme sodelujejo tudi kot družina. Kot družina se šteje skupina, ki jo tvorita vsaj 1 starš in vsaj 1 otrok, pri čemer se kot predstavnik družine v aplikacijo nagradne igre vpiše samo en polnoletni član. Pri tekmovanju družin ima vsak član družine na voljo en poskus, da čim hitreje brcne žogo in zadane gol. Kot končni rezultat se šteje povprečje strelov vseh članov družine. Vsi ostali pogoji sodelovanja so enaki kot pri načinu sodelovanja za posameznike. Tekmovanje za družine poteka ločeno od tekmovanja posameznikov, nagrado pa prejmeta dve družini na podlagi žreba s spletno aplikacijo Randomizer na mestu dogodka. Izžrebata se tudi dve dodatni družini kot rezervi v primeru, da katera od dveh izžrebanih družin nagrade ne bi sprejela, pri čemer se rezervni družini ne objavita na spletni strani.


Omejitve sodelovanja:
 • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in tehničnega organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani, člani Nogomete zveze Slovenije ter profesionalni nogometaši.

 • V nagradni igri ne smejo sodelovati nerezidenti Republike Slovenije. Nagrajenci so lahko samo osebe z rezidentstvom (in davčno številko) Republike Slovenije.

 • V kolikor je član družine mlajši od 18 let, starš, ki oddaja soglasje, otroku, mlajšemu od 18 let, dovoljuje sodelovanje v nagradni igri.

Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v povezavi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.


4. člen: PREKLIC SODELOVANJA
Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@triglavzdravje.si. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izloči iz nagradne igre.


5. člen: NAGRADE

 • 2x nogometna žogo s podpisom nogometaša. 2 nagradi se podelita med udeleženci, ki so sodelovali kot posamezniki.
 • 2x aranžma (vstopnica in prevoz na tekmo iz Ljubljane) na tekmo kvalifikacij za EP 2020 v Avstrijo 7. 6. 2019 za vso družino (do največ 5 članov) se podelita med udeleženci, ki so sodelovali kot družina. Vrednost posameznega aranžmaja je 60 €, pri čemer Triglav Zdravje plača davek od dohodnine. Če se družina odloči za lastni prevoz in avtobusnega ne koristi, mora to povedati ob prejemu nagrade. V tem primeru je cena posamezne vstopnice 30 EUR, pri čemer Triglav Zdravje ne plača davka od dohodnine.

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad.


Organizator nagradne igre se lahko odloči, da udeležencem nagradne igre podari priložnostna darila z napisom »Triglav zdravje« (npr. majice, kape itd.).

 

6. člen: IZBOR NAGRAJENCEV

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki tehničnega organizatorja.


Podelitev nagrad bo potekala na kraju tekme poleg štadiona. Izbor nagrajencev se izvede na podlagi rezultatov (za posameznike) in žreba (za družine). Nagrado prejmeta 2 najboljša strelca izmed vseh posameznikov in dve družini, ki sta bili izžrebani ob koncu Fan cone. Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se eno leto hrani na naslovu organizatorja.


7. člen: OBJAVA NAGRAJENCEV

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni med polčasom tekme. Prav tako bodo obvestilo o nagradi prejeli na svoj elektronski naslov, ki ga bodo zapisali ob začetku nagradne igre v spletni aplikaciji. V primeru, da ne bodo udeleženi na tekmi, bodo obveščeni na podani e-naslov. Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani www.triglavzdravje.si.


Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.


8. člen: PREVZEM NAGRADE

Prejemniki nagrade bodo o zmagi obveščeni med polčasom tekme: obvestil jih bo govorec, poleg tega bodo o zmagi obveščeni tudi preko e-pošte. Prejemniki nagrade, ki na tekmi ne bodo udeleženi, bodo obveščeni prek e-pošte.


Nagrajenci bodo nagrado prejeli osebno na svojem sedežu na štadionu tekom polčasa tekme.  V kolikor jih na sedežu ne bo ali pa se tekme ne bodo udeležili, jih bo organizator preko e-pošte pozval k oddaji naslova, na katerega mu bo s Pošto Slovenije poslana nagrada. Če nagrajenec v treh dneh ne sporoči naslova, na katerega mu organizator lahko pošlje nagrado, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. Kontaktira se rezervna družina in se ji ponudi možnost aranžmajev.


Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega zahtevka. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.


9. člen: SPLOŠNO O NAGRADAH

Nagrade ni mogoče zamenjati za izplačilo protivrednosti nagrade v denarju ali katero koli drugo nagrado. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade ipd.).


V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeleženca iz nagradne igre izključi.


Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je bila prijava na kakršen koli način neustrezna.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, prav tako izgubi pravico do nagrade.


Če udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.


10. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).


V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi v sklopu oddaje prijave v nagradno igro s pritiskom na gumb: SODELUJ in strinjanjem s splošnimi pogoji nagradne igre.


Splošni pogoji nagradne igre vključujejo tudi sledečo izjavo:


      a)    Privolitev za sodelovanje v nagradni igri:

»Potrjujem, da sem seznanjen/a s pravili nagradne igre. Dovoljujem, da Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. kot upravljavec osebnih podatkov moje osebne podatke (ime in elektronski naslov ter številka sedeža) uporabi za namene izvedbe te nagradne igre. Privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličem s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov info@triglavzdravje.si ali po pošti na Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper. Nagradna igra poteka na dan tekme, ko igra članska ekipa nogometne reprezentance Slovenije.


      b)    Privolitev za neposredno trženje (na elektronski naslov):

»Dovoljujem, da Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. kot upravljavec osebnih podatkov moje osebne podatke (elektronski naslov) uporabi za namene neposrednega trženja, kot na primer pošiljanje e novic, pošiljanje splošnih in prilagojenih ponudb itd. Privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličem s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov info@triglavzdravje.si ali po pošti na Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper.«


Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene:
 • izvedbo nagradne igre
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence)
 • za namene neposrednega trženja (v kolikor se udeleženec odloči, da poda privolitev za namene neposrednega trženja), pri čemer privolitev za neposredno trženje ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.  

Sodelujočemu in nagrajencu v nagradni igri so skladno z veljavno zakonodajo zagotovljene pravice do preklica, ugovora, dostopa, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, prenosa ali izbrisa osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njima, in jih uveljavljata s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper, ali info@triglavzdravje.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani zavarovalnice www.triglavzdravje.si.


Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v zavarovalnici je dostopna na naslovu: dpo@triglavzdravje.si.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici je objavljenih v Politiki zasebnosti na spletni strani zavarovalnice www.triglavzdravje.si.

11. člen: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletni aplikaciji Strel na gol.


12. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.


13. člen: KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.


Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.


Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s kampanjo in nagradnim žrebanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence kampanje, ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.
Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski naslov: info@triglavzdravje.si.Ljubljana, 30.05.2019


Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.