1

Identifikacija

Začnite z vpisom številke kartice zdravstvenega zavarovanja.
Imate morda promocijsko kodo?
Z zvezdico (*) so označena vsa polja, ki jih je potrebno obvezno izpolniti.
Imate morda i.triglav račun?

Za prijavo vpišite svoj elektronski naslov in i.triglav geslo.

2

Vnos podatkov o zavarovanju

Vnesite spodnje podatke:SI56
Soglasje za direktno obremenitev vam bomo v kratkem poslali v podpis. Do ureditve direktne obremenitve boste za plačilo zavarovalne premije prejemali račune s plačilnim nalogom.

3

Vnos osebnih podatkov

Vnos podatkov zavarovalca, ki je hkrati zavarovanec.Z zvezdico (*) so označena vsa polja, ki jih je potrebno obvezno izpolniti.
Seznanitev z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zavarovalnica v zbirkah podatkov, ki jih vzpostavi, vodi in vzdržuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zavarovalništvo, zbira, shranjuje, posreduje in uporablja (v nadaljevanju: obdeluje) naslednje osebne podatke svojih strank:

  1. podatke, navedene v zavarovalni pogodbi (t.j. ponudbi za sklenitev zavarovanja oz. pristopni izjavi z dopolnili in izjavami, zavarovalni polici, posebnih pisnih izjavah), na prilogah in dodatkih k zavarovalni pogodbi, vključno z vprašalniki (npr. za oceno rizika oz. zdravstvenega stanja, za davčne namene);
  2. podatke o zavarovalnih primerih ter za presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine oz. zavarovalnine;
  3. podatke, ki jih Zavarovalnica pridobi v drugih komunikacijah z zavarovalcem, zavarovancem ali tretjimi osebami (npr. pri nagradnih igrah, dogodkih, ki jih organizira Zavarovalnica, registraciji in uporabi mobilnih aplikacij zavarovalnice, uporabi spletnih aplikacij zavarovalnice ipd.);
  4. podatke o danih privolitvah in podatke, posredovane s strani povezane družbe v Skupini Triglav na podlagi vaše privolitve;
  5. podatke, navedene v spodnji razpredelnici "Vaši identifikacijski in kontaktni podatki".

Z vašim soglasjem pa lahko Zavarovalnica vaše osebne podatke obdeluje tudi za namene, za katere posebej privolite v razdelku "Privolitve za obdelavo osebnih podatkov".

Vaši identifikacijski in kontaktni podatki, ki jih potrebujemo za vodenje evidence privolitev:
Ime in priimek:  
Naslov:  
Pošta:  
Datum rojstva:  

POMEMBNO

Osebne podatke iz zbirk Zavarovalnice lahko za zgoraj označene namene obdelujejo tudi družbe, s katerimi ima Zavarovalnica sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov. Prav tako lahko Zavarovalnica za namen izvajanja zavarovalne pogodbe vaše osebne podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje dolžnosti pozavarovanja, posreduje pozavarovalnici v nadaljnjo obdelavo. Informacija o kategorijah pogodbenih obdelovalcev je dostopna v Politiki zasebnosti na spletni strani Zavarovalnice www.triglavzdravje.si. Osebne podatke iz svojih zbirk bo Zavarovalnica obdelovala tudi za potrebe izvajanja bonitetnih programov, t.j. nudenja raznih bonov ugodnosti ter dodatnih popustov (npr. vključitev v Triglav komplet). Vključitev v bonitetni program je popolnoma prostovoljna. Zavarovalnica vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki ste jih označili v razdelku »Privolitev za obdelavo osebnih podatkov«, hrani do preklica privolitve z vaše strani. Enako velja tudi za obdelavo teh podatkov v povezanih družbah, katerim so bili, z vašo privolitvijo, osebni podatki posredovani za isti namen obdelave. Ostale osebne podatke, pridobljene v okviru sklenitve ali izvajanja zavarovalne pogodbe ali na podlagi zakona, pa Zavarovalnica hrani do poteka zakonskega roka hrambe. Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj označene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje, oz. zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper, ali info@triglavzdravje.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani Zavarovalnice www.triglavzdravje.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Zavarovalnici lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavzdravje.si. Več informacij o varstvu osebnih podatkov v Zavarovalnici si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani Zavarovalnice www. triglavzdravje.si.

4

Povzetek naročila

Podatki za zavarovanje
Osebni podatki
 
Vrednostni boni
Pogoji
Privolitve za obdelavo osebnih podatkov

ali s posebej izbranim namenom

 
 


Zavarovalec ima pravico, da v roku od 15 dni od sklenitve zdravstvenega zavarovanja odstopi od pogodbe ne da bi navedel razlog za odstop. Odstop od pogodbe je lahko pisen ali usten. Zavarovalec lahko pošlje pisno odstopno izjavo na elektronski naslov info@triglavzdravje.si. Zavarovalec lahko poda ustno odstopno izjavo na telefon Halo zdravje 080 26 64.

Prenesi in shrani

Po oddaji ponudbe, bo zavarovalnica zavarovalcu na elektronski naslov posredovala povzetek oddane ponudbe s splošnimi pogoji zavarovanja, po sprejemu ponudbe pa bo zavarovalnica zavarovalcu na naslov posredovala še zavarovalno polico v pisni obliki.

Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. Za to zavarovalno pogodbo se uporablja pravo Republike Slovenije.

PREMIJA

LETNA PREMIJA (brez davka) 9,12 EUR
LETNA PREMIJA z davkom  EUR9,90
Dodatna zavarovanja:
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje
Mesečna premija: 30,79
Zavarovanje Zobje
Mesečna premija s popustom brez DPZP: 30,79
(osnovna mesečna premija: 30,79 €)
Zavarovanje Zobje +
Mesečna premija s popustom brez DPZP: 30,79
(osnovna mesečna premija: 30,79 €)
Zavarovanje Specialisti
Mesečna premija s popustom brez DPZP: 30,79
(osnovna mesečna premija: 30,79 €)
Dodatno nezgodno zavarovanje
Mesečna premija s popustom brez DPZP: 30,79
(osnovna mesečna premija: 30,79 €)
ZNESEK ZA PLAČILO  EUR9,90

Skladno z zakonodajo se davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) plačuje po stopnji 8,5%, če je trajanje zavarovanja krajše od 10 let, davek na dodano vrednost (DDV) pa se ne obračuna.

Zavarovalnica si pridržuje pravico, da ob izstavitvi zavarovalne police popravi morebitne računske in druge napake iz ponudbe, vključno z odstopanji zaradi zaokroževanja.
Dodatne ugodnosti ob sklenitvi

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarujete se lahko vsi s prebivališčem v Sloveniji, če ste stari več kot 18
let, storitev pa lahko uporabljate tudi za vaše mladoletne otroke.


Kako dolgo traja zavarovanje?

Trajanje zavarovanja je 1 leto in se ob poteku avtomatsko podaljša za
enak čas trajanja zavarovanja.


O zavarovanju

Z zavarovanjem Zdravstveni nasvet pridobite hiter dostop do nasveta zdravnika družinske medicine po telefonu, nasvet zdravnika za vas in vašega mladoletnega otroka od 6.00 do 22.00 ure, organizacijo terminov zdravstvenih storitev in informacije o čakalnih dobah in pravicah iz zdravstvenih zavarovanj.


PREDSTAVITEV ZAVAROVANJA