Odpis dolgov socialno najšibkejšim zavarovancem

Koper, 29. Julij 2015
 

 

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., je v mesecu juliju v imenu Skupine Triglav z Vlado Republike Slovenije  podpisala Sporazum o izvedbi odpusta dolgov.


Sporazum se bo izvajal izključno na področju odpusta dolgov iz naslova dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj.

 

Predmet odpusta dolga
Predmet odpusta dolga so terjatve iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, z datumom zapadlosti do 31.12.2013.


Upravičenci do odpusta dolga
Upravičence do odpusta dolga je z Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD) določila država.


Vlogo odpusta dolgov lahko poda oseba, ki je bila v obdobju med 1.1.2015 in 30.6.2015 prejemnica:
•odločb o pravici do denarne socialne pomoči,
•veteranskega dodatka,
•varstvenega dodatka,
•otroškega dodatka v skladu z ZPIUOD.


Upravičenec ne more biti oseba, ki je trenutno vodena v postopku osebnega stečaja.


 

Vloge za odpust dolga
Vloge za odpust dolga bomo sprejemali v razdobju od 3.8.2015 do 31.10.2015.


Višino odpisa dolga bo Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. določila po prejemu vseh vlog, po 31.10.2015.


Pri obravnavi vlog, ki bo v skladu z ZPIUOD potekala do 31.1.2016, se bomo ravnali po enotnih pravilih za vse upravičence. V skladu z ZPIUOD ima upnik pravico odpustiti del dolga ali celotni dolg.


 

Predvideni postopki dela
Dolžniki so dolžni oddati predlog za odpis dolga, na obrazcu »Obrazec za odpis za podjetja, vrtce in osnovne šole«, ki je dostopen na spletni strani [www.paketpomoci.si], ali spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na centrih za socialno delo ter na sedežih in izpostavah Rdečega Križa Slovenije – Zveze Združenj, Slovenske Karitas in Zveze prijateljev mladine Slovenije.


Dolžniki lahko obrazec oddajo po pošti ali osebno na vseh Območnih enotah in predstavništvih Zavarovalnice Triglav d.d. ter zastopstvih Triglav, Zdravstvene zavarovalnice d.d. 


V primeru kakršnihkoli dodatnih informacij nas lahko vi ali prosilci vlog kontaktirate na Modro številko 080 26 64.


Če bodo izpolnjeni vsi zahtevani pogoji za odpust dolga, bo s posameznim upravičencem sklenjen pisni sporazum o odpustu dolga najkasneje do 31. 1. 2016.