Poslovni tek trojk- Hitro do specialista 2017

ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju: organizator).

POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nagradna igra poteka od 26. maja 2017 (začetek ob 00:00) do 26. maja 2017 (zaključek ob 23.59) na Poslovnem teku trojk 2017 na Bledu.

 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

 

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. in njihovi ožji družinski člani ter druge osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in njihovi ožji družinski člani.

 

Pri žrebanju bodo upoštevane vse fizične osebe, ki bodo v obdobju trajanja nagradne igre sodelovale v nagradni igri "Poslovni tek trojk- Hitro do specialista 2017". Za sodelovanje v nagradni igri mora oseba pravilno odgovoriti na nagradno vprašanje, vpisati vse zahtevane podatke in potrditi strinjanje s splošnimi pogoji.

 

Vsak sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat v obdobju trajanja nagradne igre, oziroma se lahko le enkrat vpiše v bazo sodelujočih, med katerimi bomo izžrebali nagrajence. V nagradnem žrebanju so vsi sodelujoči, izenačeni in imajo enake možnosti, da so izžrebani. Vsak izžrebani lahko prejme le eno nagrado.

ŽREBANJE

Nagradno žrebanje bo eno in bo organizirano v prostorih organizatorja nagradne igre 15.6.2017. Nagradno žrebanje bo spremljala komisija, ki jo bodo sestavljale tri osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre. Komisija bo vodila zapisnik nagradnega žrebanja.

 

Žrebanje bo izvedeno med vsemi, ki so v obdobju nagradne igre sodelovali s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje in izpolnili vse potrebne podatke za sodelovanje v nagradnem žrebu na posebnem letaku za nagradno igro, dostopnem na Poslovnem teku trojk 26.5.2017.

 

Vsak izžrebanec lahko prejme le eno nagrado.

IZŽREBANCI IN NAGRADE

V nagradnem žrebu bo izžrebano 10 nagrajencev, ki bodo prejeli vsak po eno nagrado:

- 10x vrednostni bon za zdravstvene storitve v vrednosti 42 EUR (z vključenim DDV), ki ga izžrebanec lahko izkoristi samo tako, da pokliče na brezplačno telefonsko številko 080 66 22 11, preko katere bo strokovno osebje asistenčnega centra Zdravstvena točka nudilo svetovanje in pomoč pri izbiri zdravstvenega izvajalca ter  organiziralo termin. Zavarovalnica bo nagrajencem na podlagi zahtevka za povračilo stroškov zdravstvenih storitev in original računa za opravljeno zdravstveno storitev povrnila stroške v višini 42 EUR, kolikor znaša vrednost prejetega bona. V kolikor se nagrajenec ne udeleži dogovorjenega termina za zdravstveno storitev se šteje, da je bil bon vnovčen.

Organizator si pridružuje pravico pod enakimi pogoji, kot so navedeni v teh splošnih pravilih, podeliti še druge, dodatne nagrade.

 

Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih nagradne igre.

 

REZULTATI ŽREBANJA IN OBVEŠČANJE O PREJEMU NAGRAD

Dobitniki nagrad bodo z imenom in priimkom objavljeni na spletni strani www.triglavzdravje.si v roku 10 dni od zaključnega žrebanja. Imena dobitnikov nagrad lahko organizator objavi tudi na Facebook strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d..

 

Izžrebanci, ki so pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, bodo po elektronski pošti prejeli obvestilo o nagradi in načinu prevzema nagrade. Organizator pošlje obvestilo na elektronski naslov, ki ga je sodelujoči v nagradni igri zapisal na letak, oddanem ob sodelovanju oz. vključitvi v nagradno igro. Organizator ne odgovarja za primere napačno ali nepopolno navedenih naslovov. E-sporočilo bodo nagrajenci prejeli najkasneje tri dni po žrebanju. Obvestilo bo vsebovalo tudi poziv, da organizatorju v 8 (osmih) dneh po prejemu obvestila pošljejo po pošti ali e-pošti izjavo s podatki o imenu in priimku, točnem naslovu bivališča ter davčni številki. Šteje se, da prejemnik prejme elektronsko pošto s pozivom organizatorja prvi naslednji dan po tem, ko jo je organizator poslal. Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so dolžne predložiti tudi pisno odobritev staršev oz. zakonitega zastopnika, ter listino, iz katere izhaja njihovo pooblastilo za zastopanje (kopijo/sken rojstnega lista, odločbe ipd.). Nagrade bodo prejeli po pošti, s priporočeno pošiljko.

 

Po poteku šestih (6) mesecev od obvestila o nagradi, nagrade ni več možno prevzeti.

PODELITEV NAGRAD IN DAJATVE

Nagrad ni možno zamenjati, ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive. Obveznost plačila akontacije dohodnine od vseh nagrad poravna organizator. V primeru, da bo vrednost katere od nagrad višja od 42 EUR, organizator obračuna akontacijo dohodnine in podatke o prejeti nagradi prijavi Finančni upravi Republike Slovenije za odmero dohodnine za leto, v katerem bo nagrada prevzeta.

 

Dobitniki nagrad so kot davčni zavezanci dolžni ob prevzemu nagrade predložiti osebne podatke (ime in priimek, naslov in davčno številko). Če organizator naknadno (po prejemu podatkov udeleženca) ugotovi, da udeleženec ne izpolnjuje pogojev za prejem nagrade ali poteče rok za posredovanje dokumentov, nagrade ostanejo nepodeljene, organizator pa je prost svojih obveznosti za izročitev nagrad.

VAROVANJE PODATKOV

Kdor sodeluje v nagradni igri, se s podpisom ali potrditvijo splošnih pogojev strinja, da se pridobljeni podatki hranijo v družbi Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d..

 

Tako zbrane osebne podatke bo družba Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., skrbno varovala in jih uporabljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) ter samo za namen, za katerega so pridobljeni.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strain triglavzdravje.si/aktualno.  Šteje se, da je sodelujoči v nagradni igri s pravili seznanjen in jih s sodelovanjem v nagradni igri sprejema. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je igralec sodeloval v igri v nasprotju s pravili in pogoji te nagradne igre.

 

Prejeti osebni podatki udeležencev, ki so vnešeni na letak, se v nagradni igri beležijo samodejno na način, da se osebni podatki, navedeni na obrazcu, vnašajo v elektronsko zbirko podatkov. Organizator si pridržuje pravico brez pojasnila iz žrebanja izločiti obrazce, pri katerih obstaja utemeljen sum v zlorabo nagradne igre.

PRAVILA DELJENJA (OBJAVE NA FACEBOOKU IN PRIPOROČILA PRIJATELJEM)

Sodelujoči nagradno igro lahko priporočajo drugim osebam (npr. prijateljem). Sodelujoči se strinjajo, da bodo vabila posredovali le tistim drugim osebam, s strani katerih so pridobili soglasje za kontaktiranje. Sodelujoči prevzemajo polno odgovornost za posredovana sporočila in polno odgovarjajo za njihovo vsebino. Organizator in izvajalec v nikakršni obliki ne podpirata pošiljanja neželenih elektronskih sporočil. Vsakršno pošiljanje nezaželenih sporočil s strani tretjih oseb za namene te nagradne igre je strogo prepovedano, morebitni kršitelji pa za tovrstno početje nosijo polno pravno odgovornost.

 

Priporočila so lahko posredovana le drugim resničnim osebam.

 

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo, onesposobilo, škodovalo ali omogočilo zlorabo sporočil in nagradne igre. Takšno ravnanje ima lahko za posledico izključitev sodelujočega.

NAMEN

Namen nagradne igre je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja in promocija blagovne znamke in izdelkov znamke Triglav zdravje.

KONČNE DOLOČBE

Pravila nagradne igre začnejo veljati dne 25.5.2017. Pravila bodo na vpogled na spletni strani do 26.6.2017. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti glede vsebine Pravil nagradne igre štejejo pravila, objavljena na spletni strani triglavzdravje.si/aktualno nagradnaigra za prevladujoča glede na vse druge objave pravil v tiskani, elektronski ali drugi obliki.