Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Z dopolnilnim do pametne ure«


1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper, Pristaniška ulica 10, 6000 Koper – Capodistria (v nadaljevanju: »organizator« ali »zavarovalnica«).


2. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nagradna igra poteka od 1. 10. 2021 (začetek ob 00:00) do 15. 11. 2021 (zaključek ob 23.59) (v nadaljevanju: »obdobje trajanja nagradne igre«).


V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so starejši od 18 let, so državljani/ke Republike Slovenije in sprejemajo ta pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi bližnji družinski člani.


Za sodelovanje v nagradni igri mora oseba med 1. 9. 2021 in 31. 10. 2021 skleniti Dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. in sprejeti pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri (v nadaljevanju: »sodelujoči v nagradni igri«). Vsak sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat v obdobju trajanja nagradne igre.


Nagrado imajo možnost osvojiti vsi sodelujoči v nagradni igri »Z dopolnilnim do pametne ure«, ki izpolnjujejo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.


3. ŽREBANJE

Po zaključku nagradne igre bo organizator dne 30. 11. 2021 izmed vseh sodelujočih, z naključnim žrebom izbral 28 oseb, ki izpolnjujejo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri (v nadaljevanju: »nagrajenci«). Organizator bo med vsemi sodelujočimi najprej izžrebal prejemnike treh glavnih nagrad, nato pa še nagrajence, ki bodo prejeli nahrbtnike in športne brisače.


Ob nagrajencih organizator izžreba tudi 5 rezerv, ki prejmejo nagrado, če posamezen nagrajenec odpove nagradi ali če organizator naknadno ugotovi, da ne izpolnjuje pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri.


Izbor nagrajencev bo spremljala komisija, ki jo sestavljale tri osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre. Komisija bo vodila zapisnik nagradne igre.


Nagrajenec mora dodatne podatke, ki jih organizator potrebuje za podelitev nagrade, organizatorju sporočiti v 10 dneh od objave obvestila o nagrajencih na spletni strani www.triglavzdravje.si, v nasprotnem primeru se šteje, da se nagradi odpoveduje. Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni tudi preko elektronske pošte oziroma telefona, če nimajo elektronskega naslova.


Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri oziroma mu ne podeli nagrade.


Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravilih je dokončna in velja za vse sodelujoče.


4. NAGRADE

Nagradni sklad nagradne igre »Z dopolnilnim do pametne ure«:

  • 3 x pametna ura proizvajalca Garmin.
  • 5 x nahrbtnik.
  • 20 x športna brisača.


Nagrajenec se lahko nagradi tudi odpove. V tem primeru je do nagrade upravičena prva izžrebana rezerva in tako naprej. Rezerve prejmejo tiste nagrade, ki se jim nagrajenec odpove, pa naj bo to glavna ali druga nagrada. Smiselno enako velja v primeru sodelujočega, za katerega organizator ugotovi, da ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri.


Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov, razen tistih, ki so opredeljeni v pravilih in pogojih sodelovanja v nagradni igri.


5. REZULTATI NAGRADNE IGRE IN OBVEŠČANJE O PREJEMU NAGRAD

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.triglavzdravje.si. Objava bo vključevala tudi poziv nagrajencem, da v 10 dneh organizatorju sporočijo dodatne podatke, ki jih organizator potrebuje za podelitev nagrad. Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni tudi preko elektronske pošte oziroma telefona, če nimajo elektronskega naslova. V primeru, da nagrajenec v določenem roku ne sporoči podatkov, se šteje, da nagrade ne sprejema oz. se nagradi odpoveduje.


Nagrajenci bodo na spletni strani objavljeni v roku 7 dni od opravljenega žreba. Seznam nagrajencev bo na spletni strani objavljen še en mesec po objavi.


Organizator ne odgovarja za primere napačno ali nepopolno navedenih podatkov.


6. PODELITEV NAGRAD IN DAJATVE

Organizator in nagrajenec se sporazumno dogovorita o načinu prevzema nagrade (po pošti ali osebni prevzem).


Ker je vrednost glavne nagrade višja od 42 EUR organizator obračuna akontacijo dohodnine in podatke o prejeti nagradi prijavi Finančni upravi Republike Slovenije za odmero dohodnine za leto, v katerem je nagrada prevzeta. Nagrajenci so kot davčni zavezanci dolžni pred prevzemom takšne nagrade organizatorju predložiti dodatne osebne podatke (davčno številko).


Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive.


Če organizator naknadno (med trajanjem nagradne igre ali po prejemu podatkov nagrajenca) ugotovi, da sodelujoči v nagradni igri ne izpolnjuje pogojev za prejem nagrade ali poteče rok za posredovanje osebnih podatkov nagrajenca, lahko določene nagrade ostanejo nepodeljene, organizator pa je prost svojih obveznosti za izročitev nagrad.


7. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel ob koriščenju nagrad.

- za primere napačno ali nepopolno navedenih podatkov.


8. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje osebne podatke sodelujočih v nagradni igri (ime, priimek, datum sklenitve Dopolnilnega zdravstvena zavarovanja pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., naslov, elektronski naslov in/ali telefonska številka, pogojno tudi spol in davčna številka nagrajenca) za namene:

- izvedbe nagradne igre,

- podelitev nagrade ter

- odmere in plačila akontacije dohodnine (če nagrajenec prejme nagrado v vrednosti nad 42 EUR).


Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo na podlagi sprejema teh pravil, s čimer se med sodelujočim in organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Osebni podatki sodelujočih v nagradni igre se uporabljajo in shranjujejo skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.


Če nagrajenec prejme nagrado v vrednosti nad 42 EUR, organizator osebne podatke nagrajenca (ime, priimek, naslov, davčna številka) obdeluje tudi za namen izpolnjevanja zakonskih obveznosti organizatorja v smislu točke (c) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. V ta namen bo organizator osebne podatke obdeloval v skladu z roki, ki jih določa davčna zakonodaja, ter jih posredoval pristojnim davčnim organom.


Sodelujoči v nagradni igri organizatorju niso dolžni posredovati svojih osebnih podatkov, vendar pa v tem primeru ne bodo mogli sodelovati v nagradni igri oz. prejeti nagrade, organizator pa ne bo mogel izpolniti svojih zakonskih obveznosti.


Sodelujočim v nagradni igri so skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov zagotovljene pravice do dostopa, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, prenosa ali izbrisa osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njimi, in jih lahko uveljavljajo s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper, ali info@triglavzdravje.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani zavarovalnice www.triglavzdravje.si.


Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v zavarovalnici je dostopna na naslovu: dpo@triglavzdravje.si.

Sodelujoči v nagradni igri ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.


Več informacij o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici je objavljenih na spletni strani zavarovalnice http://www.triglavzdravje.si/pravno-obvestilo .


9. PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre so na voljo na spletni strani triglavzdravje.si. Šteje se, da je sodelujoči v nagradni igri s pravili seznanjen in jih sprejema, ko sodeluje v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da sodelujoči ni deloval v skladu s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri.


Prejeti osebni podatki sodelujočih v nagradni igri, ki so vneseni prek elektronskih obrazcev, se v nagradni igri beležijo samodejno, in sicer tako, da se osebni podatki, navedeni na obrazcu, vnašajo v elektronsko zbirko podatkov. Organizator si pridržuje pravico brez pojasnila iz nagradne igre oz. žrebanja izločiti obrazce (oz. preprečiti njihov vnos), ki so bili samodejno generirani s programskim orodjem oz. pri katerih obstaja utemeljen sum na zlorabo nagradne igre.


10. NAMEN

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Triglav zdravje.


11. KONČNE DOLOČBE

Pravila nagradne igre začnejo veljati dne 1. 10. 2021.


Pravila bodo na vpogled na spletni strani do 15. 12. 2021.


Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravili in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.


V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti glede vsebine pravil nagradne igre, štejejo pravila, objavljena na spletni strani triglavzdravje.si, za prevladujoča glede na vse druge objave pravil v tiskani, elektronski ali drugi obliki.V Ljubljani, dne 1. 10. 2021


Služba marketinga