Pravila sodelovanja v akciji »Brezplačen zdravstveni nasvet«

 

Posodobitev pravil akcije z dne 15.05.2020

 1. ORGANIZATOR AKCIJE

Organizator akcije je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper – Capodistria, matična št. 5848091000 (v nadaljnjem besedilu zavarovalnica).

 1. PRAVILA SODELOVANJA V AKCIJI

Ta pravila urejajo pogoje in način sodelovanja v akciji »Brezplačni zdravstveni nasvet« (v nadaljnjem besedilu akcija) in določajo vaše in naše pravice in obveznosti v tej akciji.

Pravila akcije so objavljena na spletni strani www.triglavzdravje.si/aktualno.

Zavarovalnica si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti ta pravila ali predčasno končati akcijo, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih akcije zavarovalnica obvešča z objavami na spletni strani www.triglavzdravje.si/aktualno.

 1. POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA V AKCIJI

Akcija poteka od objave akcije do 31.05.2020.

V akciji lahko sodelujejo zavarovanci zavarovalnice in stranke družb Skupine Triglav s sedežem v Republiki Sloveniji zase ali za svoje družinske člane. V akciji lahko pod enakimi pogoji sodelujejo tudi druge fizične osebe, ki so bile o tem brezplačnem zdravstvenemu nasvetu obveščene s strani zavarovalnice ali družbe Skupine Triglav preko e-naslovov oz. sms sporočil.

S sodelovanjem v akciji soglašate z določili teh pravil in jih sprejemate. Šteje se, da je sodelujoči v akciji s klicem v asistenčni center zavarovalnice na telefonsko št. 080 26 64 in naročilom zdravstvenega nasveta sprejel ta pravila in je z njimi seznanjen.

 1. STORITEV ZDRAVSTENI NASVET

Zdravstveni nasvet je storitev, ki uporabniku v primeru pojava nenujnih zdravstvenih težav v obsegu, na način in pod pogoji, dogovorjenimi s temi pravili, omogoča hiter in enostaven dostop do nasveta na daljavo družinskega zdravnika in zdravnikov ali strokovnjakov iz drugih specialnosti ali področij, ki jih zavarovalnica opredeli na svoji spletni strani, in obsega oceno simptomov, priporočena ravnanja oz. razbremenjujoč podporni pogovor.

Zdravstveni nasvet temelji na postavljenem vprašanju uporabnika in informacijah o simptomih, ki jih uporabnik v povezavi z zdravstveno težavo navede.

Zdravstveni nasvet ne predstavlja postavitve diagnoze, nasveta v primeru nujnih zdravstvenih stanj, ki ogrožajo življenje, ali storitve pisnega zdravniškega mnenja.

Uporabnik se na zdravstveni nasvet naroči preko asistenčnega centra zavarovalnice na brezplačni telefonski št. 080 26 64 vsak dan v tednu od 06:00 ure do 22:00 ure ali preko spletnega obrazca zavarovalnice, dostopnega na strani zdravstveninasvet.triglavzdravje.si, zavarovalnica pa mu v dogovorjenem terminu zagotovi povratni telefonski klic ali e-nasvet po e-pošti razpoložljivega zdravnika oz. strokovnjaka.

Pogoj za koriščenje zdravstvenega nasveta po telefonu je privolitev uporabnika za snemanje telefonskega pogovora z zdravnikom oz. strokovnjakom. Če uporabnik za snemanje telefonskega pogovora z zdravnikom oz. strokovnjakom ne poda privolitve, za izvedbo zdravstvenega nasveta pa zadošča le pisna komunikacija, se zdravstveni nasvet namesto preko telefona izvede preko e-pošte na e-naslov, ki ga uporabniku sporoči Zdravstvena točka®, zdravnik oz. strokovnjak pa uporabniku nasvet poda z odgovorom na njegov e-naslov.

Morebitno možnost dostopa do zdravnika oz. strokovnjaka preko videoklica ali druge sodobne tehnične rešitve in pogoje zanje zavarovalnica opredeli na svoji spletni strani.

Če zdravnik oz. strokovnjak na podlagi informacij, prejetih s strani uporabnika, oceni, da bi lahko šlo za neposredno življenjsko ogroženost ali potrebo po nujni medicinski pomoči, usmeri uporabnika na pristojno zdravstveno službo ali na telefonsko št. 112. Uporabnik je v takšnem primeru v celoti sam odgovoren za ustrezno ukrepanje.

Zdravnik oz. strokovnjak lahko po prosti presoji zavrne pogovor z uporabnikom, katerega vsebina ni iz področja nudenih specialnosti ali področij, ali poteka na neprimeren način, ali če na podlagi zgolj pisne komunikacije ne more podati zdravstvenega nasveta.

Za strokovnost in kakovost zdravstvenega nasveta je v celoti odgovoren zdravnik oz. strokovnjak.

Zdravstveni nasvet izvajajo pogodbeni zdravniki in strokovnjaki zavarovalnice, ki imajo veljavno dovoljenje za opravljanje zdravstvene ali z zdravstvenimi storitvami povezane dejavnosti oz. za samostojno delo zdravnika specialista družinske medicine ali druge ustrezne specializacije oz. za opravljanje storitev iz drugih strokovnih področij.

 1. VAROVANJE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Podatki sodelujočih v akciji se obdelujejo na podlagi sprejema teh pravil, s čimer se med sodelujočim v akciji in zavarovalnico vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pravna podlaga za navedeno obdelavo osebnih podatkov zavarovalnice kot upravljavca osebnih podatkov tako temelji na dogovoru o koriščenju zdravstvenega nasveta na daljavo, sklenjenem med zavarovalnico in uporabnikom, in je nujno potrebna za njegovo izvedbo ter zaradi narave te storitve vključuje tudi obdelavo podatkov o zdravstvenem stanju kot posebne vrste osebnih podatkov, če jih je uporabnik zavarovalnici razkril.

Telefonski klici v asistenčni center zavarovalnice na telefonski št. 080 26 64 se snemajo, posnetki telefonskih pogovorov pa se kot dokaz o izvedbi posla po Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) uporabljajo in hranijo z rokom hrambe, potrebnim za izpolnitev namena.

Telefonski pogovor uporabnika, opravljen z zdravnikom oz. strokovnjakom pri koriščenju zdravstvenega nasveta, se na podlagi izrecne privolitve uporabnika snema za namen zagotavljanja dokaza o vsebini oz. skladnosti podanega nasveta s pravili te akcije za primer reklamacije, posnetek telefonskega pogovora pa se uporablja in hrani do izpolnitve namena oz. do preklica. Če uporabnik v snemanje njegovega telefonskega pogovora z zdravnikom oz. strokovnjakom ne privoli, ali če naroča e-nasvet po e-pošti, se zdravstveni nasvet namesto preko telefona opravi preko e-pošte na e-naslov uporabnika, pri čemer velja enak rok hrambe kot za posnetek telefonskega pogovora.

Privolitev zdravnikov oz. strokovnjakov za snemanje telefonskega pogovora z uporabnikom je dogovorjena v pogodbi o poslovnem sodelovanju za izvajanje storitev Zdravstveni nasvet, sklenjeni med zavarovalnico in zdravnikom oz. strokovnjakom, ki opredeljuje tudi varnostne zahteve v zvezi z izmenjavo in obdelavo osebnih podatkov. Izmenjava osebnih podatkov, ki vključuje tudi podatke o zdravstvenem stanju kot posebne vrste osebnih podatkov, če jih je uporabnik zavarovalnici razkril, med zavarovalnico in zdravnikom oz. strokovnjakom je nujno potrebna za namen izvedbe storitve zdravstvenega nasveta na daljavo.

Sodelujoči v tej akciji je seznanjen, da zavarovalnica kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje njegove osebne in druge podatke za namen izvedbe storitve zdravstvenega nasveta na daljavo:

 • telefonska št. uporabnika,
 • ime in priimek uporabnika,
 • starost in spol uporabnika,
 • KZZ št. uporabnika,
 • podatek, ali je uporabnik zavarovanec zavarovalnice ali ne,
 • podatek o družinskem članu (zakonec ali zunajzakonski partner, otrok, starš, drugo),
 • privolitev uporabnika za snemanje telefonskega pogovora z zdravnikom oz. strokovnjakom,
 • e-naslov uporabnika, če uporabnik ne poda privolitve za snemanje telefonskega pogovora z zdravnikom oz. strokovnjakom, ali če naroča e-nasvet po e-pošti ali če naroča zdravstveni nasvet preko spletnega obrazca zavarovalnice,
 • čas klica in termin obravnave,
 • izbrana specialnost ali področje zdravstvenega nasveta (družinski zdravnik, zdravnik ali strokovnjak iz drugih specialnosti ali področij),
 • splošen opis zdravstvenih težav oz. simptomov, zaradi katerih uporabnik naroča zdravstveni nasvet, podatek o alergiji in terapiji, kronični bolezni ipd.,
 • zdravstvena dokumentacija oz. izvidi, če jih uporabnik posreduje zavarovalnici,
 • informacija zdravnika oz. strokovnjaka o zaključku obravnave (razbremenjujoč podporni pogovor, napotitev k specialistu ali osebnemu zdravniku, nujna medicinska pomoč ipd.).

Zavarovalnica podatke, ki so potrebni za izvedbo zdravstvenega nasveta (osebno ime, starost, spol, št. KZZ, telefonsko št. ali e-naslov, podatek o družinskem članu, splošen opis zdravstvenih težav oz. simptomov, zaradi katerih uporabnik naroča zdravstveni nasvet, podatek o alergiji in terapiji, kronični bolezni ipd., pa tudi zdravstveno dokumentacijo oz. izvide, če jih je uporabnik zavarovalnici razkril) pred izvedbo želenega nasveta posreduje pogodbenemu zdravniku oz. strokovnjaku za namen izvedbe storitve zdravstvenega nasveta na daljavo.

Zavarovalnica lahko uporablja osebne podatke sodelujočih v akciji (ime, priimek, telefonska št., e-naslov), ki jih je zbrala v okviru te akcije, tudi za namene neposrednega trženja v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in svojim zakonitim interesom.

O vseh spremembah vaših osebnih podatkov ste nas dolžni takoj obvestiti. Če ste posredovali napačne ali nepopolne podatke, je za morebitno škodo, ki bi pri tem nastala, odgovornost zavarovalnice v celoti izključena.

Sodelujočemu v akciji so skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov zagotovljene pravice do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov, ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov za neposredno trženje, dostopa, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, prenosa ali izbrisa osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, in jih uveljavlja s pisno zahtevo, poslano na naslov Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper, ali na e-naslov preklici@triglavzdravje.si.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v zavarovalnici je dostopna na e-naslovu dpo@triglavzdravje.si.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici je objavljenih v Politiki zasebnosti na spletni strani www.triglavzdravje.si/pravno-obvestilo#politika-zasebnosti.

 1. REŠEVANJE SPOROV

Pritožbe in reklamacije v zvezi z akcijo lahko sodelujoči v akciji pošljejo na e-naslov info@triglavzdravje.si.

Zavarovalnica rešuje pritožbe v skladu s pravili o internem pritožbenem postopku, ki so objavljena na spletni strani www.triglavzdravje.si/za-zavarovance/storitve-za-stranke.

Za odnose med zavarovalnico in sodelujočim v akciji se uporabljajo določbe Obligacijska zakonika.

Za reševanje sodnih sporov je izključno pristojno sodišče v Kopru.

 1. NAMEN

Namen akcije je ozaveščanje zavarovancev o priporočenih ravnanjih ter zniževanje tveganj, povezanih z zdravjem v povezavi s koronavirusom, in promocija blagovne znamke Triglav zdravje.

 1. KONČNE DOLOČBE

Pravila akcije začnejo veljati z dnem objave.

Pravila bodo na vpogled na spletni strani www.triglavzdravje.si/aktualno do zaključka akcije.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti glede vsebine pravil akcije štejejo Pravila sodelovanja v akciji »Brezplačni Zdravstveni nasvet«, objavljena na spletni strani www.triglavzdravje.si/aktualno, za prevladujoča glede na vse druge objave pravil v tiskani, elektronski ali drugi obliki.

V Ljubljani, dne 15.05.2020