Zdravje zaposlenih ustvarja dodano vrednost

Skrb podjetja za dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu vodi v dobre poslovne rezultate. A 800 milijonov evrov, kolikor po podatkih Izobraževalno raziskovalnega inštituta Ljubljana znaša povprečni letni strošek zdravstvenega absentizma v Sloveniji, ni spodbuden znesek. Podjetja lahko ukrepajo z učinkovitimi programi promocije zdravja in tudi s sklenitvijo kolektivnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja Specialisti+.


Zdravstvene težave zaposlenih, naj gre za bolezen ali poškodbo, ne prizadenejo le njihovega dobrega počutja, ampak negativno vplivajo tudi na podjetje. Vsaka bolniška odsotnost zaposlenega je za podjetje večja finančna in organizacijska obremenitev. Podjetje mora v večini primerov poskrbeti za nadomestilo plače, hkrati pa zagotoviti, da delo poteka nemoteno.


Na poslovni uspeh podjetja vplivajo tudi zaposleni, ki sicer lahko opravljajo svoje delo, vendar pa jim ga otežujejo zdravstvene težave. Zaposleni je lahko zaradi zdravstvenih težav primoran obiskati zdravnika specialista, na pregled pa mora zaradi dolgih čakalnih vrst v javnem zdravstvu čakati kar nekaj mesecev. Skrb zaradi nepoznavanja diagnoze in čakanja na zdravniški pregled se zagotovo kaže tudi v njegovi slabši osredotočenosti in delovni učinkovitosti.

 

Promocija zdravja na delovnem mestu

Podjetja lahko finančne in druge posledice, ki jih povzročita slabo počutje zaposlenih in bolniška odsotnost, v prvi vrsti ublažijo z ustrezno zdravstveno preventivo. Že Zakon o varnosti in zdravju pri delu v Sloveniji določa izvajanje aktivnosti za obvladovanje tveganj za varnost in zdravje pri delu, hkrati pa to nadgrajuje z dodatnimi aktivnostmi za promocijo zdravja na delovnem mestu.

 

Od 3 do 5 let traja, da se pokažejo polni učinki izvajanja programov promocije zdravja na delovnem mestu.

 

Osnovni ukrepi, s katerimi poskušajo podjetja izboljšati organizacijo dela in delovnega okolja, so, da organizirajo gibljivi delovni čas in delo na domu, omogočajo zaposlenim, da sodelujejo pri izboljšavah dela in delovnega okolja, spodbujajo medsebojno sodelovanje, ponujajo zdravo hrano med delom, zagotavljajo pitno vodo in brezalkoholne napitke med delom ...


Tem ukrepom se pogosto pridružuje tudi spodbujanje k zdravim aktivnostim, na primer tako, da podjetje krije stroške telesne vadbe, organizira šport in športne aktivnosti, uvede dogovor o uporabi stopnic namesto dvigala, izvaja izobraževanja na temo zdrave prehrane …


Eno od svetovno znanih podjetij, ki v zdravje zaposlenih vlagajo veliko časa in sredstev, je zagotovo Google. Med aktivnostmi, ki jih ponuja svojim zaposlenim, so tudi brezplačne masaže in možnosti sproščanja v posebnih prostorih za rekreacijo. V teh prostorih je zaposlenim na voljo vse od ročnega nogometa in plezalnih sten pa do igrišč za minigolf in igralnic z legokockami.


Tudi v Sloveniji so številni primeri dobrih praks. Združenje delodajalcev Slovenije je konec lanskega leta kot podjetje z najbolj celostnim pristopom k promociji zdravja na delovnem mestu prepoznalo Gorenje. Nagrajeni projekt »Leto varnega in zdravega dela 2015 v Gorenju« je vključeval številne ukrepe na delovnem mestu in ukrepe za zdrav življenjski slog. Med drugim so uvedli 10-minutne aktivne odmore, ki jih pravilno in varno vodijo zaposleni, usposobljeni za promotorje telovadbe.


Vse navedene aktivnosti v podjetjih imajo dokazano številne pozitivne učinke, med katerimi lahko zagotovo izpostavimo:

 •  dolgoročno zmanjšanje bolniške odsotnosti,
 •  povečanje motivacije zaposlenih,
 •  večjo fleksibilnost zaposlenih in njihovo pripravljenost za sodelovanje,
 •  povečano storilnost in inovativnost zaposlenih,
 •  boljšo javno podobo podjetja.

 

Bolniška odsotnost je neizogibna

Kljub naporu, ki ga podjetja vlagajo v preventivne zdravstvene dejavnosti, pa so bolezni in poškodbe zaposlenih ter posledično bolniške odsotnosti včasih vseeno neizogibne.


Ob bolniški odsotnosti z dela je delodajalec zaposlenemu zavezan kriti nadomestilo plače za prvih 30dni bolniškega dopusta. Od 30. dneva dalje pa nadomestilo krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).


A obstajajo izjeme, ko ZZZS nadomestilo plače krije tudi pred 30. dnevom. Mednje med drugim uvrščamo izostanke z dela zaradi presaditve tkiva in organov v korist druge osebe, darovanja krvi, nege ožjega družinskega člana, izolacije in spremstva, ki ju odredi osebni zdravnik. Upoštevajo se tudi izostanki zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ki nastane pri izvajanju aktivnosti, kot soreševalne akcije, naloge vojaške službe in civilne zaščite, športne akcije ...

 

Nadomestila plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja izplačujejo delodajalci, tudi ko je za kritje pristojen ZZZS. Kasneje, po vložitvi refundacijskega zahtevka, se povrnejo izplačana nadomestila. Zahtevku je treba priložiti pravilno in popolno izpolnjeno Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela in druge obračunske dokumente.

 

Nadomestilo plače ni edini strošek, ki čaka delodajalca

Nadomestilo plače za čas bolniške odsotnosti zaposlenega je zagotovo najočitnejša finančna posledica, ki jo podjetja občutijo zaradi zdravstvenega absentizma. A pri tem ne smemo pozabiti tudi na druge stroške, ki nastanejo.


Takšni stroški so na primer stroški plačila nadur zaposlenih, ki nadomeščajo odsotnega zaposlenega, stroški izgube ali motnje produktivnosti, administrativni in pravni stroški obravnave odsotnega zaposlenega ter tudi stroški, ki se kažejo kot vpliv na zavarovalne premije. Več bolniških odsotnosti namreč pomeni več stroškov zdravstvenih storitev, ti pa se odražajo v višini zavarovalnih premij.

 

Probleme in stroške bolniške odsotnosti pa še povečujejo dolge čakalne vrste v javnem zdravstvu. Čakanje na ustrezno zdravljenje lahko namreč v najslabšem primeru poslabša zdravstveno stanje, kar čas okrevanja zaposlenega še podaljša, s tem pa se povišajo tudi stroški podjetja.

Rešitev je sklenitev kolektivnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja Specialisti+

Podjetja lahko dobro poskrbijo za svoje zaposlene tudi za primer, ko se jim bodo morda zdravstvenetežave že pojavile. Dobra rešitev je sklenitev kolektivnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja Specialisti+, ki bo zaposlenim zagotovilo hiter dostop do zdravnika specialista in posledično hitrejšo vrnitev na delovno mesto.


Triglav, Zdravstvena zavarovalnica je v podporo podjetjem razvila zavarovanje Specialisti+, ki ima številne prednosti tako za delodajalca kot za zaposlenega.

 

Preberite več o kolektivnem zdravstvenem zavarovanju Specialisti+.

 

Prednosti za delodajalca s sklenitvijo kolektivnega zavarovanja Specialisti+:

 •  hitrejša vrnitev zaposlenih na delovno mesto,
 •  večja učinkovitost zaposlenih, saj so manj obremenjeni z zdravstvenimi težavami, 
 •  zadovoljstvo zaposlenih zaradi dodatne varnosti v primeru pojava zdravstvenih težav, 
 •  večja privlačnost podjetja za perspektivne kadre.

 

Prednosti za zaposlene s sklenitvijo kolektivnega zavarovanja Specialisti+:

 •  hiter dostop do zdravnika specialista,
 •  krajša bolniška odsotnost in z njo povezan manjši izpad dohodka,
 •  oseben pristop pri zdravniku specialistu,
 •  manjša možnost razvoja kroničnih bolezni,
 •  hitrejša vrnitev k vsakodnevnim aktivnostim,
 •  enostavno uveljavljanje zdravstvenih storitev,
 •  dodatna zdravstvena in finančna varnost,
 •  asistenca v Sloveniji in tujini.

 

Kolektivno zdravstveno zavarovanje Specialisti+ bo s svojimi storitvami tako pripomoglo, da bodo zaposleni hitreje prišli do diagnoze in ozdraveli, s tem pa bo prispevalo tudi k zdravju in uspešnosti podjetja.

 

Če želite, da vam zavarovanje osebno predstavimo v vašem podjetju, nam to sporočite na elektronski naslov prodaja@triglavzdravje.si. Z veseljem bomo pripravili prilagojeno ponudbo za vaše podjetje ter vam predstavili možnosti in priložnosti zavarovanja.