Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Pripravljeni na izzive«

Nagradne igre
15.3.2024

1. UVODNE DOLOČBE

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri določajo način in pogoje sodelovanje ter izvedbo nagradne igre »Pripravljeni na izzive« (v nadaljevanju: pravila nagradne igre).

Nagradna igra poteka od 15. 3. 2024 do 22. 3. 2024.

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Triglav zdravje.

»Organizator« nagradne igre ali »zavarovalnica« je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

»Sodelujoči« v nagradni igri je oseba, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje v nagradni igri in ima možnost osvojiti nagrado.

Nagradna igra poteka na družbenih omrežjih Facebook in Instagram ponudnika podjetja Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (v nadaljevanju: Meta Platforms). Podjetje Meta Platforms ni pokrovitelj nagradne igre ali kako drugače povezana z organizatorjem.

Organizator bo zainteresirano javnost o nagradni igri obveščal preko družabnih omrežjih Facebook (Triglav Zdravje) in Instagram (@triglavzdravje) ter na svoji spletni strani triglavzdravje.si.

 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so starejše od 18 let.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi bližnji družinski člani.

Za sodelovanje v nagradni igri mora oseba v obdobju trajanja nagradne igre v komentar objave, ki jo bo v zvezi z nagradno igro organizator objavil na časovnici Facebook in Instagram strani Triglav zdravje, dne 15. 3. 2024, odgovoriti na vprašanje: »Kaj zavarovancem omogoča zdravstveno zavarovanje Zdravnik 360?« V žrebu bodo upoštevani vsi odgovori. Na Instagram strani mora oseba poleg tega še slediti Instagram profilu @triglavzdravje in v komentar označiti dodatno osebo.

Šteje se, da se oseba s sodelovanjem v nagradni igri strinja s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Pripravljeni na izzive«.

 

Vsebina objave Facebook:

NAGRADNA IGRA
Si želite podpreti naše reprezentante na tekmi s Portugalsko v polnih Stožicah? Odgovorite na nagradno vprašanje in sodelujte v žrebu za 2 vstopnici.

▶ Nagradno vprašanje: Kaj zavarovancem omogoča zavarovanje Zdravnik 360?

Odgovore zbiramo do 22. 3. 2024, ko bomo med pravilnimi odgovori izžrebali nekoga, in mu podelili po 2 vstopnici za nogometno tekmo med Slovenijo in Portugalsko. 🇸🇮

Sodelujte tudi v nagradni igri na Instagramu in si povečajte možnosti uspeha https://www.instagram.com/triglavzdravje/ 

#nogomet #slovenija #portugalska #stožice #tekma #nzs #zdravje #triglavzdravje #nagradnaigra

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: https://www.triglavzdravje.si/o-nas/aktualno/pravila-in-pogoji-sodelovanja-v-nagradni-igri-pripravljeni-na-izzive/. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri strinjate s pravili strinjate.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. kot organizator nagradne igre osebne podatke sodelujočih v nagradni igri obdeluje z namenom izvedbe nagradne igre. Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo na podlagi sprejema Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni »Pripravljeni na izzive« z dne 15. 3. 2024 v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Več o vaših pravicah si lahko preberete v Politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani triglavzdravje.si.

 

Vsebina objave Instagram:

NAGRADNA IGRA

Si želite podpreti naše reprezentante na tekmi s Portugalsko v polnih Stožicah? Odgovorite na nagradno vprašanje in sodelujte v žrebu za 2 vstopnici.

▶ Odgovorite na nagradno vprašanje: Kaj zavarovancem omogoča zavarovanje Zdravnik 360?

▶ Sledite profilu @triglavzdravje.

▶ Poleg odgovora označite osebo, s katero bi si ogledali tekmo.

Odgovore zbiramo do 22. 3. 2024, ko bomo med pravilnimi odgovori izžrebali nekoga, in mu podelili po 2 vstopnici za nogometno tekmo med Slovenijo in Portugalsko. 🇸🇮

Sodelujte tudi v nagradni igri na Facebook profilu Triglav Zdravje in si povečajte možnosti uspeha.

#nogomet #slovenija #portugalska #stožice #tekma #nzs #zdravje #triglavzdravje #nagradnaigra

Pravila nagradne igre so dostopna na povezavi v opisu našega profila. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri strinjate s pravili strinjate.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. kot organizator nagradne igre osebne podatke sodelujočih v nagradni igri obdeluje z namenom izvedbe nagradne igre. Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo na podlagi sprejema Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni »Pripravljeni na izzive« z dne 15. 3. 2024 v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Več o vaših pravicah si lahko preberete v Politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani www.triglavzdravje.si.

 

3. NAGRADE, ŽREBANJE IN OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV, PODELITEV NAGRAD

Nagradni sklad nagradne igre »Pripravljeni na izzive« vključuje 4 (štiri) vstopnice za ogled nogometne tekme v Stožicah, dne 15. 3. 2024, med Slovenijo in Portugalsko.

Po zaključku nagradne igre bo organizator dne 22. 3. 2024 izmed vseh sodelujočih, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, z naključnim žrebom izbral 2 (dva) nagrajenca, in sicer 1 (enega) nagrajenca na družbenem omrežju Facebook in 1 (enega) nagrajenca na družbenem omrežju Instagram.

Ob nagrajencih organizator izžreba tudi rezerve, ki prejmejo nagrado, če se posamezen nagrajenec odpove nagradi ali če organizator naknadno ugotovi, da ne izpolnjuje pravil nagradne igre oz. pogojev sodelovanja v nagradni igri.

Žrebanje bo izvedeno elektronsko in ga bo spremljala komisija, ki jo sestavljale 3 (tri) osebe, zaposlene pri organizatorju. Komisija bo vodila zapisnik nagradne igre.

Seznam nagrajencev (ime, priimek oz. uporabniško ime) bo v roku 7 (sedmih) dni po opravljanjem žrebu objavljen na Facebook in Instagram strani Triglav Zdravje, s čimer se bo štelo, da so bili sodelujoči obveščeni, da so bili izžrebani v nagradni igri.

Organizator bo nagrajence obvestil o možnostih prevzema nagrade. Objava bo vključevala tudi poziv nagrajencem, da v 2 (dveh) dneh v zasebnem sporočilu na Facebook oz. Instagram strani sporočijo dodatne podatke (starost, ime, priimek, naslov in davčno št.), ki jih organizator potrebuje za podelitev nagrad in izpolnitev drugih obveznosti. Če nagrajenec teh podatkov ne sporoči organizatorju v 2 (dveh) dneh od objave seznama nagrajencev oz. poziva, se šteje, da se je nagrajenec odpovedal nagradi.

Organizator si pridržuje pravico, da o prejemu nagrad nagrajence obvesti tudi preko zasebnih sporočil na družabnih omrežjih.

Menjava ali izplačilo protivrednosti nagrade v denarju ni mogoče. Nagrade niso prenosljive. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 

4. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Organizator v zvezi z nagradno igro, nagradami in podelitvijo le-teh ne prevzema nobenih stroškov, razen tistih, ki so izrecno opredeljeni v pravilih nagradne igre.

Organizator ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči ali nagrajenec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri oz. ob koriščenju nagrad.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za delovanje družbenih omrežij Facebook in Instagram.

Sodelujoči oz. nagrajenec jamči za točnost posredovanih osebnih podatkov.

Organizator ne odgovarja za napačne ali nepopolne podatke ali za kakršnekoli stvarne in pravne napake nagrade. 

Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če:

  • sodelujoči ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri,
  • sodelujoči ni postopal oz. ne postopa v skladu s pravili nagradne igre,
  • ni mogoče ugotoviti identitete sodelujočega, izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v nagradni igri ali točnost posredovanih podatkov,
  • se nagrajenec odpove nagradi oz. je ne želi prevzeti.  

 

5. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

V okviru nagradne igre organizator kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje osebne podatke sodelujočih oz. nagrajencev (starost, ime, priimek oz. uporabniško ime, v primeru prejema nagrade pa tudi e-naslov ali naslov prebivališča ter davčno številko, če so za to izpolnjeni pogoji iz Zakona o dohodnini) za spodaj navedene namene:

Preverjanje pogojev za sodelovanje v nagradni igri, izvedba nagradne igre, obveščanje nagrajencev ter podelitev nagrad

Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo na podlagi sprejema pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, s čimer se med sodelujočim in organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Organizator osebne podatke za navedene namene obdeluje do podelitve nagrad.

Odmera in plačilo akontacije dohodnine

Organizator osebne podatke nagrajenca (če vrednost nagrade presega 42 EUR oz. če nagrajenec v 1 (enem) letu od organizatorja prejme več nagrad, katerih skupna vrednost presega 84 EUR) obdeluje tudi namen izpolnjevanja zakonskih obveznosti organizatorja v smislu točke (c) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, in jih posreduje Finančni upravi Republike Slovenije za odmero dohodnine.

Organizator osebne podatke za zgoraj navedene namene obdeluje skladno z roki, ki jih določa davčna zakonodaja, 10 (deset) let.

Uveljavljanje, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov

Organizator skladno s svojimi zakonitimi interesi v smislu točke (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov osebne podatke obdeluje tudi za namene uveljavljanja, izvajanja ali nasprotovanja pravnim zahtevkom in zagotavljanja skladnosti poslovanja z zakonodajo.

Organizator osebne podatke za navedene namene obdeluje še 6 (šest) let po zaključku nagradne igre.

 

Sodelujoči svojih osebnih podatkov niso dolžni zagotoviti, vendar pa v tem primeru ne morejo sodelovati v nagradni igri oz. prejeti nagrade, organizator pa ne more izpolniti svojih zakonskih obveznosti.

Sodelujočim so skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov zagotovljene pravice do dostopa in seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, popravka, izbrisa, omejitve, prenosljivost in ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njimi. Sodelujoči lahko pravice uveljavlja s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali preklici@triglavzdravje.si.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v zavarovalnici je dostopna na naslovu: dpo@triglavzdravje.si.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici je objavljenih na spletni strani zavarovalnice https://www.triglavzdravje.si/politika-zasebnosti/.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

 

6. REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da bo pomanjkljivosti oz. nepravilnosti odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega.

 

7. KONČNE DOLOČBE

Pravila nagradne igre začnejo veljati dne 15. 3. 2024.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani https://www.triglavzdravje.si/o-nas/aktualno/ najmanj do zaključka nagradne igre oz. podelitve nagrad.

Organizator lahko zaradi organizacijskih in katerih koli drugih razlogov kadarkoli začasno prekine ali konča nagradno igro oz. spremeni pravila nagradne igre. Organizator bo o morebitnih spremembah nagradne igre sodelujoče obvestil na spletni strani, družabnih omrežjih ali z zasebnim sporočilom.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti glede vsebine pravil nagradne igre, štejejo pravila nagradne igre, objavljena na spletni strani, za prevladujoča glede na vse druge objave pravil v tiskani, elektronski ali drugi obliki.

 

V Ljubljani, dne 15. 3. 2024                   Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.