Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Vadba z elastiko«

Nagradne igre
25.10.2022

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri "Vadba z elastiko"

 

 

 1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju: organizator oz. zavarovalnica).

 1. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nagradna igra poteka od 25. 10. 2022 (začetek ob 10:00 uri) do 3. 11. 2022 (zaključek ob 10:00).

Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, ni njegova pokroviteljica, niti ni na kakršenkoli način povezana z organizatorjem.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so registrirani uporabniki Facebook-a, so starejši od 18 let, so državljani Republike Slovenije in sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani ter druge osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in njihovi ožji družinski člani.

Pri žrebanju bodo upoštevane vse fizične osebe, ki bodo v obdobju trajanja nagradne igre sodelovale v nagradni igri "Vadba z elastiko". Za sodelovanje v nagradni igri mora oseba v komentar objave, ki jo bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil 25. 10. 2022, na časovnici Facebook strani Triglav zdravje odgovoriti na vprašanje: »Zakaj si želite prejeti elastiko za vadbo?« V žrebu bodo upoštevani vsi komentarji pod omenjeno objavo.

Vsebina objave:

NAGRADNA IGRA

Vaje za krepitev mišic so primerne pri odpravi obstoječih bolečin, preprečujejo pa tudi nastanek novih. Pozitivno vplivajo na izboljšanje vaše fizične pripravljenosti ter počutja. Elastika vam je pri vadbi lahko v ogromno pomoč.

Preverite kako: https://www.triglavzdravje.si/zdravstveni-nasveti/krozna-vadba-z-elastiko/

NAGRADNO VPRAŠANJE

V komentarju pod objavo odgovorite na vprašanje: Zakaj si želite prejeti elastiko za vadbo?

 

Odgovore zbiramo do 3. 11. 2022, ko bomo med vsemi komentarji, izžrebali 10 nagrajencev in jim podarili elastiko za vadbo s priloženimi vajami.

 

#fitnes #gibanje #kondicija #moc #trening #vadba #zdravje #triglavzdravje

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri (https://www.triglavzdravje.si/o-nas/aktualno/pravila-in-pogoji-sodelovanja-v-nagradni-igri-vadba-z-elastiko/).

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., kot organizator nagradne igre, osebne podatke (ime, priimek oz. uporabniško ime, v primeru prejema nagrade pa tudi naslov) zbira z namenom izvedbe nagradne igre. Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo na podlagi sprejema Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri »Vadba z elastiko« z dne 25. 10. 2022, s čimer se med sodelujočim in organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Osebni podatki udeležencev nagradne igre se uporabljajo in shranjujejo skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov«.

Vsak sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat v obdobju trajanja nagradne igre oz. se lahko le enkrat vpiše v bazo sodelujočih, med katerimi bo organizator izžrebal nagrajence. V nagradnem žrebanju so vsi sodelujoči izenačeni in imajo enake možnosti, da so izžrebani. Vsak izžrebani lahko prejme le eno nagrado.

Z oddajo svojega komentarja pod objavo nagradne igre sodelujoči sodelujejo v nagradni igri in soglašajo s pogoji, ki so opredeljeni v teh pravilih.

 1. ŽREBANJE

Po zaključku nagradne igre bo organizator do 3. 11. 2022 pripravil končni seznam vseh sodelujočih v nagradni igri, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri, za potrebe izvedbe žreba nagrad.

Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo dne 3. 11. 2022 v prostorih organizatorja Pisarna Centrale Ljubljana na Dunajski cesti 22, 1000 Ljubljana. Nagradno žrebanje bo spremljala komisija, ki jo bodo sestavljale tri osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre. Komisija bo vodila zapisnik nagradnega žrebanja.

Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani https://www.facebook.com/triglav.zdravstvena.zavarovalnica dne 3. 11. 2022.

Žrebanje bo izvedeno med vsemi, ki so v obdobju nagradne igre sodelovali skladno s pravili nagradne igre. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Nagrado bo dobil naključno izžrebani udeleženec nagradne igre. Vsak izžrebanec lahko prejme le eno nagrado.

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravilih je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 1. IZŽREBANCI IN NAGRADE

V nagradnem žrebu bo izžrebanih 10 nagrajencev, ki bodo prejeli vsak po eno nagrado:

 • Elastiko za vadbo s priloženimi vajami v skupni vrednosti 8, 90 € z DDV.

Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov, razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih nagradne igre.

 1. REZULTATI ŽREBANJA IN OBVEŠČANJE O PREJEMU NAGRAD

Dobitniki nagrad bodo z imenom in priimkom oz. uporabniškim imenom objavljeni dne 3. 11. 2022 do 15. ure na časovnici Facebook strani Triglav zdravje, s čimer se bo štelo, da so bili obveščeni o tem, da so bili izžrebani v nagradni igri. Organizator bo nagrajence obvestil tudi o različnih možnostih prevzema nagrade.


Obvestilo nagrajencem bo vsebovalo tudi poziv, da organizatorju za potrebe pošiljanja nagrade do 10. 11. 2022 do 10:00 ure v zasebnem sporočilu na Facebook strani Triglav zdravje pošljejo svoje osebne podatke (ime in priimek ter naslov).

 

Šteje se, da je nagrajenec obveščen isti dan, kot je organizator objavil obvestilo na časovnici Facebook strani Triglav zdravje.

Organizator ne odgovarja za primere napačno ali nepopolno navedenih podatkov. Če nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se šteje, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Nagrade bo organizator nagrajencem poslal po pošti, v roku sedmih delovnih dneh po prejetju naslova, na naslov, ki so mu ga nagrajenci posredovali na zasebno sporočilo Facebook strani Triglav zdravje.

Izžrebanci lahko odklonijo prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil) oz.
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
 1. PODELITEV NAGRAD IN DAJATVE

Nagrad ni možno zamenjati, ali izplačati v gotovini. Če organizator naknadno (po prejemu podatkov udeleženca) ugotovi, da udeleženec ne izpolnjuje pogojev za prejem nagrade ali poteče rok za posredovanje dokumentov, nagrade ostanejo nepodeljene, organizator pa je prost svojih obveznosti za izročitev nagrad.

 1. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje Facebook strani Triglav zdravje in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje Facebook strani Triglav zdravje, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, oz.
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel ob koriščenju nagrad.
 1. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri organizatorju dovoljuje, da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime, priimek oz. uporabniško ime, v primeru prejema nagrade pa tudi naslov) za namene:

 • izvedbe nagradne igre,
 • javnega obveščanja o izžrebancu nagradne igre (nagrajencu) z objavo njegovega imena in priimka oz. uporabniškega imena na spletni strani in Facebook strani organizatorja in
 • podelitve nagrade.

Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo na podlagi sprejema teh pravil, s čimer se med sodelujočim in organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Osebni podatki udeležencev nagradne igre se uporabljajo in shranjujejo skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Sodelujočemu in nagrajencu v nagradni igri so skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov zagotovljene pravice do preklica, ugovora, dostopa, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, prenosa ali izbrisa osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njima, in jih uveljavljata s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper, ali info@triglavzdravje.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani zavarovalnice www.triglavzdravje.si.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v zavarovalnici je dostopna na naslovu: dpo@triglavzdravje.si.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici je objavljenih v Politiki zasebnosti na spletni strani zavarovalnice www.triglavzdravje.si.

 1. PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani http://www.triglavzdravje.si/aktualno. Šteje se, da je sodelujoči v nagradni igri s pravili seznanjen in jih s sodelovanjem v nagradni igri sprejema. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je igralec sodeloval v igri v nasprotju s pravili in pogoji te nagradne igre.

Organizator si v skladu z določili Obligacijskega zakonika pridržuje pravico kadarkoli spremeniti ta pravila ali predčasno končati nagradno igro, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Triglav zdravje.

Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na zasebno sporočilo Facebook strani Triglav zdravje. Zavarovalnica rešuje pritožbe v skladu s pravili o internem pritožbenem postopku, ki so objavljena na strani: https://www.triglavzdravje.si/za-zavarovance/storitve-za-stranke

 1. NAMEN

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Triglav zdravje.

 1. KONČNE DOLOČBE

Pravila nagradne igre začnejo veljati dne 25. 10. 2022.

Pravila bodo na vpogled na spletni strani www.triglavzdravje.si od 25. 10. 2022.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti glede vsebine pravil nagradne igre štejejo Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Vadba z elastiko«, objavljena na spletni strani Triglav zdravje http://www.triglavzdravje.si/aktualno, za prevladujoča glede na vse druge objave pravil v tiskani, elektronski ali drugi obliki.

 

 

V Ljubljani, dne 25. 10. 2022                                                                                 Služba marketinga