Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Sprememba načina plačevanja«

Nagradne igre
9.3.2023

Pravila nagradne igre »Sprememba načina plačevanja«

 

1. UVODNE DOLOČBE

Pravila nagradne igre določajo način in pogoje sodelovanje ter izvedbo nagradne igre »Sprememba načina plačevanja«.

Nagradna igra »Sprememba načina plačevanja« se prične 9. 3. 2023. Sodelujoči v nagradni igri bodo razdeljeni v 4. kroge.

1. krog: Osebe, ki so izpolnile pogoje za sodelovanje v nagradni igri med 9. 3. 2023 do vključno 30. 6. 2023 (Žreb do: 14. 7. 2023)

2. krog: Osebe, ki so izpolnile pogoje za sodelovanje v nagradni igri med 1. 7. 2023 do vključno 30. 9. 2023 (Žreb do: 13. 10. 2023)

3. krog: Osebe, ki so izpolnile pogoje za sodelovanje v nagradni igri med 1. 10. 2023 do vključno 31. 12. 2023 (Žreb do: 15. 1. 2024)

4. krog: Osebe, ki so izpolnile pogoje za sodelovanje v nagradni igri med 1. 1. 2024 do vključno 31. 3. 2024 (Žreb do: 15. 4. 2024)

V žrebu bodo upoštevani vsi sodelujoči v nagradni igri, ki so v času trajanja nagradne igre spremenili način plačevanja iz načina plačila prek UPN (položnica) na način plačila prek SDD ali na način plačila e-račun, in so na spletni strani: www.triglavzdravje.si/nagradna-igra-sprememba-nacina-placevanja/ ustrezno izpolnili spletni obrazec, pravilno odgovorili na nagradno vprašanje ter se strinjali s sodelovanjem v nagradni igri ter podali privolitev za namen prejemanja e-novic.

 

 »Organizator« nagradne igre je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper.

»Sodelujoči« v nagradni igri je oseba, ki je v času trajanja nagradne igre spremenila način plačevanja in prešla iz načina plačila preko UPN na način plačila SDD ali na e-račun, in je izpolnila obrazec na spletni strani www.triglavzdravje.si, odgovorila na nagradno vprašanje ter podala privolitev za namen prejemanja e-novic, ter se je strinjala s sodelovanjem v nagradni igri.

 »Nagrajenec« je sodelujoči v nagradni igri, ki prejme nagrado.

»Krog« nagradne igre je obdobje, v katerem so osebe prejele obvestilo in izpolnile vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

 

Namen nagradne igre je spodbuditi zavarovance k spremembi načina plačevanja iz UPN načina plačevanja na način plačevanje prek SDD ali prek e-računa.

 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so starejše od 18 let. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani ter druge osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in njihovi ožji družinski člani.

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči spremeniti način plačevanja premij (iz UPN načina plačil na način plačila premij prek SDD ali prek e-računa) ter na spletni strani www.triglavzdravje.si/nagradna-igra-sprememba-nacina-placevanja/ sprejeti pravila nagradne igre in podati privolitev za namen prejemanja e-novic preko elektronske pošte in pravilno odgovori na nagradno vprašanje.

Na podlagi podane privolitve za namen prejemanja e-novic bo organizator preko elektronske pošte pošiljal novice z nasveti za zdravo življenje. Sodelujoči v nagradni igri se lahko od prejemanja e-novic kadarkoli odjavi s preklicem privolitve. Več o preklicu privolitve je navedeno v členu »6. Obdelava osebnih podatkov«.

 

3. ŽREBANJE

Po zaključku posameznega kroga nagradne igre bo organizator pripravil končni seznam vseh sodelujočih v nagradni igri in opravil žreb (datumi žrebov za posamezne kroge so določeni v Uvodnih določbah).

Žrebanje, v katerem bo organizator za vsak krog izžrebal 25 nagrajencev, bo izvedeno elektronsko. Žrebanje bo potekalo v prostorih organizatorja Pisarna Centrale Ljubljana na Dunajski cesti 22, 1000 Ljubljana. Nagradno žrebanje bo spremljala komisija, ki jo bodo sestavljale tri osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre. Komisija bo vodila zapisnik nagradnega žrebanja.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri. Nagrado bo dobil naključno izžreban sodelujoči v nagradni igri. Vsak izžrebanec lahko prejme le eno nagrado.

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravilih je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 

4. POTEK NAGRADNE IGRE

Po spremembi načina plačila iz UPN na SDD ali na način plačevanja prek e-računa, sodelujoči označi strinjanje s sodelovanjem v nagradni igri (s čimer se strinja s pravili nagradne igre) in poda privolitev za namen prejemanje e-novic ter pravilno odgovori na nagradno vprašanje. Ob izpolnitvi naštetih pogojev se kontakt sodelujočega v nagradni zabeleži in se ga upošteva pri žrebu nagrajencev za posamezni krog.

Vsak sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat in lahko prejme le eno nagrado.

5. NAGRADE, OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PODELITEV NAGRAD

V času trajanja nagradne igre bo skupno podeljenih 100 nagrad, pri čemer ima sodelujoči možnost prejema le ene nagrade:

  • Steklenica Equa v vrednosti 11, 60 € brez DDV.

 

Nagrajenci bodo po žrebu prek elektronskega naslova obveščeni o prejemu nagrad. Z organizatorjem se bodo dogovorili o načinu prevzema nagrade.

Sodelujoči izgubi pravico do nagrade, če organizator (naknadno) ugotovi, da sodelujoči ni izpolnjeval pravil nagradne igre oz. pogojev za sodelovanje v nagradni igri. Organizator nima obveznosti podeliti nagrado, če sodelujoči krši pravila nagradne igre ali pravočasno ne izpolni obveznosti v skladu s pravili nagradne igre. Nagrade ni mogoče zamenjati za katerokoli drugo nagrado, prav tako ni mogoče izplačilo protivrednosti nagrade v denarju. Nagrade niso prenosljive.

 

6. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči ali nagrajenec utrpi zaradi sodelovanja v nagradni igri oz. ob koriščenju nagrad.

Sodelujoči oz. nagrajenec jamči za točnost posredovanih osebnih podatkov. Organizator ne odgovarja za napačne ali nepopolne podatke ali za kakršnekoli stvarne in pravne napake izpolnitve.

 

6.OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Organizator kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje osebne podatke sodelujočega oz. nagrajenca (ime, priimek, elektronski naslov, pogojno tudi naslov in davčno številko) za spodaj navedene namene:

Preverjanje pogojev za sodelovanje v nagradni igri, izvedba nagradne igre ter podelitev nagrad

Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo na podlagi sprejema pravil nagradne igre oz. sodelovanja v nagradni igri, s čimer se med sodelujočim in organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Organizator osebne podatke za navedene namene obdeluje do zaključka nagradne igre.

Pošiljanja e-novic

S tem, ko se sodelujoči preko aplikacije ali na spletni strani www.triglavzdravje.si prijavi na prejemanje e-novic, organizator osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov) obdeluje na podlagi privolitve v smislu točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov za namen pošiljanja e-novic, ki lahko vključujejo tudi njemu prilagojene ponudbe. Sodelujoči lahko svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekliče, in sicer ob vsakem prejemu e-novic s pomočjo spletnega obrazca, ki je na voljo v nogi elektronskega sporočila ali s pisno zahtevo (glej spodaj). Preklic privolitve velja za naprej in ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je izvajala pred preklicem.

Organizator osebne podatke za navedene namene obdeluje do preklica privolitve.

Uveljavljanja, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov

Organizator skladno s svojimi zakonitimi interesi v smislu točke (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov osebne podatke obdeluje tudi za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov ter zagotavljanja skladnosti poslovanja.

Organizator osebne podatke za navedene namene obdeluje še šest let po zaključku nagradne igre oz. preklicu privolitve.

Sodelujoči v nagradni igri svojih osebnih podatkov niso dolžni zagotoviti, vendar pa v tem primeru ne morejo sodelovati v nagradni igri oz. prejeti nagrade.

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov zagotovljene pravice do preklica, ugovora, dostopa, popravka, omejitve obdelave, prenosa ali izbrisa osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njimi. Posameznik lahko pravice uveljavlja s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper, ali info@triglavzdravje.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani organizatorja www.triglavzdravje.si.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v zavarovalnici je dostopna na naslovu: dpo@triglavzdravje.si. Več informacij o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici je objavljenih na spletni strani zavarovalnice https://www.triglavzdravje.si/politika-zasebnosti/.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

7. REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da bo pomanjkljivosti oz. nepravilnosti odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega.

 

8. KONČNE DOLOČBE

Pravila nagradne igre so v veljavi do 31. 5. 2024.

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani http://www.triglavzdravje.si/aktualno.   Sodelujoči v nagradni igri je pred vključitvijo v nagradno igro potrdil, da se je s pravili nagradne igre seznanil in jih sprejel. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji te nagradne igre.

Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro oz. spremeni pravila nagradne igre. Organizator bo o morebitnih spremembah nagradne igre obveščal na svojih spletnih straneh.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil nagradne igre je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski naslov: info@triglavzdravje.si.

V Ljubljani, dne 9. 3. 2023

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.